Maandoverzicht met nieuwsartikelen Omgevingsrecht juli 2020

Gepubliceerd op 06-07-2020

Wolters Kluwer voorziet gemeentediensten van de juiste juridische informatie. Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal omgezet door een team van juridische experts. Iedere maand publiceren we in ons nieuwsoverzicht alle relevante artikelen en berichtgeving rondom omgevingsrecht.

Pubicaties Belgisch Staatsblad

02/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/02_1.pdf

18 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2020, bl. 38526.

— Vlaamse overheid

— Het badseizoen 2020 voor de strandwateren loopt van 1 juni 2020 tot en met 15 september 2020. De strandwateren, opgenomen in de tabel, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2020.

— Het badseizoen 2020 voor de binnenwateren loopt van 1 mei 2020 tot en met 15 september 2020.

De binnenwateren, opgenomen in de tabel, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd, worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2020.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-02&numac=2020021089#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

02/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/02_1.pdf

14 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot opheffing  van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016  betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, bl. 38518.

— Het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, gewijzigd bij de besluiten van 9 maart 2017 en 6 april 2018, wordt opgeheven.

— MB van 4 oktober 2016: Beschermde scheepswrakken: kijken mag, aankomen niet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-02&numac=2020020990#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

05/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/05_4.pdf

5 JUNI 2020. Ministerieel besluit houdende wijziging  van het ministerieel besluit van 23 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 41544.

— Covid-19

— Blijven gesloten tot en met 30 juni 2020 :

1° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna's;

2° de casino's en de speelautomatenhallen;

3° de pretparken en de binnenspeeltuinen;

4° de bioscopen.

— Modaliteiten voor:

– de massagesalons, schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalonselden;

– inrichtingen die behoren tot de horecasector;

– de winkelcentra;

– de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten;

– burgerlijke huwelijken;

– begrafenissen en crematies;

– zomerkampen en -stages met of zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking;

– familieleden die wonen in buurlanden bezoeken;

– winkelen in een buurland;

– reizen naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen;

– De volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen blijven gesloten :

1° de voor het publiek toegankelijke zwembaden tot en met 30 juni 2020;

2° de kleedkamers en douches van de infrastructuren bestemd voor de uitoefening van fysieke activiteiten;

3° de vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten tot en met 30 juni 2020, behalve voor activiteiten die niet verboden zijn krachtens dit besluit.

— Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week maximum tien verschillende personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

— Telethuiswerk is aanbevolen in ondernemingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Daarnaast zijn zij ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke de regels van social distancing toe te passen.

— Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2020.

— MB van 23 maart 2020: Covid19: Nieuwe lijst met essentiële bedrijven

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-05&numac=2020010398#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

10/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/10_1.pdf

18 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten  ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 42364.

— Covid-19

— Vlaamse overheid

— Aanvraag; Attest (gemeente)

— BVR van 20/03/2020: Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie voor ondernemingen en zelfstandigen: Vlaanderen verduidelijkt toekenningsregels

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-10&numac=2020010400#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

11/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/11_1.pdf

29 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies  geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, bl. 42527.

— Wet van 6/12/2018: Dubbel mer-traject voor ondernemingen met nucleaire installaties

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-11&numac=2020021025#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

11/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/11_1.pdf

16 MEI 2020. - Vaststelling van standaardprocedure voor het technisch verslag in de regeling over het gebruik van bodemmaterialen, bl. 42623.

Vlaams gewest

— De Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme heeft bij ministerieel besluit van 16 mei 2020 de standaardprocedure voor het technisch verslag vastgesteld. Het ministerieel besluit treedt in werking op 1 september 2020.

De standaardprocedure voor het technisch verslag, vastgesteld bij ministerieel besluit van 27 maart 2019, wordt opgeheven. Technische verslagen die voor 1 september 2020 bij een erkende bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats, grondreinigingscentrum en inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie worden ingediend en die na 1 september 2020 worden beoordeeld, worden getoetst aan de hand van de standaardprocedure voor het technisch verslag die gold op het ogenblik dat het technisch verslag werd ingediend.

— MB van 27/03/2019: Goede praktijken en standaardprocedures voor duurzaam gebruik van bodemmaterialen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-11&numac=2020041617#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

17/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/17_2.pdf

15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging  van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie  in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 44552.

— Covid-19

— Wet van 20/05/2020 en : Covid-19: wetgever maakt digitale communicatie en elektronische procedures binnen justitie gemakkelijker, ook na corona; en Covid-19: tijdelijke inperking van bewarende en uitvoerende loonbeslagen tegen particulieren

Publicatie Belgisch Staatsblad

22/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/22_2.pdf

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie  met betrekking tot de volksgezondheid, bl. 46034.

Vlaamse overheid

— Covid-19

— De civiele noodsituatie heeft bij sommige omgevingsmateries de verderzetting van een aantal werkzaamheden en opleidingen bemoeilijkt en kan nog voor verdere vertragingen zorgen. Bepaalde gesubsidieerde events werden uitgesteld en kunnen niet meer binnen de voorziene subsidietermijn worden georganiseerd waardoor het verlies van de subsidie dreigt. Het is noodzakelijk om in lopende dossiers op zeer korte termijn een oplossing en rechtszekerheid te kunnen bieden en in bepaalde gevallen de betrokken termijnen te verlengen of in de mogelijkheid tot verlenging te voorzien.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-22&numac=2020031031#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

24/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/24_1.pdf

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging  van de VLAREME  van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie, bl. 46491.

— Vlaamse overheid

— Onder meer:

– maximale bemestingsnormen die gelden voor alle percelen van het bedrijf;

– toegang tot zijn percelen toestaan voor bemonsteringen ten behoeve van de monitoring van de derogatie;

– de Mestbank kan, om de monitoring van de derogatie goed te kunnen uitvoeren, in haar opdracht en op haar kosten, bemonsteringen van bodem of water laten uitvoeren en analyseren.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-24&numac=2020015017#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

24/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/24_1.pdf

9 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, bl. 46523.

— Vlaamse overheid

— Covid-19

— De leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector (bijlage 1 bij dit beslui)

— Het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes (bijlage 2 bij dit besluit)

— Het protocol voor gemeenten (bijlage 3 bij dit besluit)

— Het protocol voor de fitnesscentra (bijlage 4 bij dit besluit)

— Het protocol voor sportkampen – kinderen en jongeren (bijlage 5 bij dit besluit)

— Het protocol voor sportkampen - volwassenen en senioren (bijlage 6 bij dit besluit)

— Het protocol voor organisatoren van sportevenementen (bijlage 7 bij dit besluit).

— Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2020.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-24&numac=2020041826#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

25/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/25_1.pdf

19 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, bl. 46786.

Vlaams gewest

— Covid-19

— de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector (de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen) werkte een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. De leidraad is een concrete doorvertaling van dit stappenplan. In de leidraad wordt duidelijkheid verschaft over de verschillende fases van de heropstart aan sportfederaties, sportclubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook. Tegelijkertijd begeleidt het alle betrokken partijen bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten. Om de heropstart van de sportsector verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Door dit besluit worden de na te leven protocollen voor zwembadexploitanten en exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen vastgesteld zoals bepaald in artikel 5, tweede lid van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Verder wordt de geüpdatete versie van het reeds vastgestelde protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden vastgesteld, wat ook een beperkte aanpassing van de leidraad impliceert.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-25&numac=2020041847#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

26/06/2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/26_1.pdf

18 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, bl. 47506.

Vlaamse overheid

— De rechtszekerheid vereist dat zo vlug mogelijk nadere modaliteiten worden bepaald voor het uitstel dat op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken kan worden verleend

— Over het besluit van 24/03/2020, zie: Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-26&numac=2020041917#top

Publicatie Belgisch Staatsblad

29/06/2020  http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/29_2.pdf

19 JUNI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende maatregelen  met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, bl. 48450.

— Vlaamse Regering

— Covid-19.

— HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

— HOOFDSTUK 2. - De steunregelingen in het kader van het noodfonds

— HOOFDSTUK 3. - Financiële versterking van de lokale besturen

— Dit decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-06-29&numac=2020031056#top

Publicatie Europees publicatieblad

05/06/2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:177:TOC

Verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water

— Bij deze verordening worden minimumeisen voor waterkwaliteit en monitoring en bepalingen inzake risicobeheer vastgesteld, met het oog op het veilig gebruik van teruggewonnen water in het kader van geïntegreerd waterbeheer. Deze verordening beoogt te waarborgen dat teruggewonnen water veilig is voor landbouwirrigatie, zodat in de hele Unie op gecoördineerde wijze een hoog niveau van bescherming van het milieu en van de gezondheid van mens en dier wordt gewaarborgd, de circulaire economie wordt bevorderd, de adaptatie aan de klimaatverandering wordt ondersteund en wordt bijgedragen aan de doelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG door de waterschaarste en de daaruit voortvloeiende druk op watervoorraden aan te pakken, en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan het doelmatig functioneren van de interne markt.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:177:FULL#page=34

Speciaal verslag nr. 13/2020 Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht 2020/C 193/09

— Europese Rekenkamer

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:193:FULL#page=33

Kamerstukken

Kamer, definitief goedgekeurde documenten

08/06/2020, Beknopt Verslag nr. 043 - Plenaire vergadering van 4 juni 2020 https://www.dekamer.be/doc/PCRA/pdf/55/ap043.pdf

Voorstel tot verwerping  door de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van het wetsvoorstel betreffende de levensduur van Belgische kerncentrales en het bouwen en exploiteren van nieuwe kerncentrales  (933/1-4)

— De Kamer neemt het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 933/1 is dus verworpen.

Kamer, schriftelijke vragen

15/06/202 https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0015.pdf

26-02-2020 392 Koen Metsu RVS. - Procedures omgevingsrecht. 216

Kamer, nieuw neergelegde documenten

23/06/2020

  1. 1363/1 – Wetsvoorstel tot gelijkschakeling van de procedure inzake verkeersovertredingen binnen het toepassingsgebied van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

— Opdat voor alle verkeersgerelateerde inbreuken die onder de toepassing van de GAS-wet vallen een gelijkaardige procedure zou gelden als in de wegverkeerswet, en om een ongelijke behandeling van overtreders te vermijden, schrapt dit wetsvoorstel de woorden “betreffende het stilstaan en het parkeren” uit het opschrift van onderafdeling 3 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Op die manier vallen ook de inbreuken op de verkeersborden C3 en F103 onder deze onderafdeling, en volstaat een gewone zending voor de kennisgeving.

— Tim, Vandenput Open Vld (AUTEUR)

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1363/55K1363001.pdf

  1. 1364/1 – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties  om bewakingsagenten in dienst van vergunde bewakingsondernemingen toe te voegen aan de categorieën van personen die inbreuken kunnen vaststellen.

— Conform de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, is het verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie, een bewakingsactiviteit. In dit kader voeren de bewakingsondernemingen in dienst van lokale overheden controlerondes uit op het betalend parkeren op het grondgebied van de gemeente. Tijdens deze controlerondes zouden de agenten in dienst van deze vergunde bewakingsondernemingen ook een hele reeks andere vaststellingen kunnen uitvoeren, onder meer betreffende inbreuken op het lokale GAS-reglement. De huidige wet van 24 juni 2013 laat evenwel enkel toe dat deze agenten melding maken van dergelijke inbreuken, waarna de inbreuk door een gemeentelijke ambtenaar dient te worden vastgesteld.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bewakingsagenten in dienst van vergunde bewakingsondernemingen toe te voegen aan de categorieën van personen die dergelijke inbreuken kunnen vaststellen, opdat de gemeentelijke middelen ter bestrijding van overlastfenomenen efficiënter kunnen worden ingezet.

— Tim, Vandenput Open Vld (AUTEUR)

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1364/55K1364001.pdf

Kamer, nieuw neergelegde documenten

29/06/2020

  1. 1381/1 – Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving  en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

— Een studie onder supervisie van professor Brice de Ruyver onthulde dat het huidige wettelijk kader betreffende bestuurlijke handhaving versterkt moet worden. Dit wetsvoorstel biedt daar een antwoord op en zorgt voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de lokale besturen inzake bestuurlijke handhaving. Het voorstel omvat wijzigingen aan zowel de Nieuwe Gemeentewet (NGW), de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet), de Drugswet als het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Daarnaast richt dit voorstel een ‘directie voor integriteitsbeoordelingen ten behoeve van openbare besturen’ op die de informatiepositie van de in het voorstel opgenomen overheden zal versterken, in het licht van het toelaten van bepaalde uitbatingen, het toekennen van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten of concessies.

— Joy, Donné N-VA (AUTEUR) Yngvild, Ingels N-VA (AUTEUR) Christoph, D'Haese N-VA (AUTEUR)

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1381/55K1381001.pdf

  145