Moederschapsrust gerechtspersoneel

KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 OKTOBER 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan (BS 6 november 2020)

Inwerkingtreding: 1 maart 2020

NjW 2020, afl. 432, 871.

  28