Tax shelter voor film en toneel

DECREET VL. PARL. VAN 10 JULI 2020 betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het taxshelterstelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling (BS 23 juli 2020)

Inwerkingtreding:

  • Het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de laatste akte van instemming met het akkoord in voege zal zijn getreden.

  • Het Vlaams instemmingsdecreet van 10 juli 2020 treedt in werking op 2 augustus 2020.

  • Het federaal parlement stemde al via de wet van 22 juni 2020 in met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020.

  •  Ook de andere gemeenschappen zullen de nodige stappen ondernemen om dit akkoord door hun parlementen te laten goedkeuren.

NjW 2020, afl. 427, 625.

  5