Tax shelter voor film en toneel

WET VAN 22 JUNI 2020 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de Federale Staat inzake het Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling, gedaan te Brussel op 19 maart 2020 (BS 30 juni 2020)

Inwerkingtreding: Het samenwerkingsakkoord treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de laatste akte van instemming met het akkoord in voege zal zijn getreden. De instemmingswet van 22 juni 2020 treedt in werking op 10 juli 2020.

NjW 2020, afl. 426, 584.  7