Langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

WET VAN 28 APRIL 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (BS 6 mei 2020) (art. 2 tot en met art. 42 en art. 238)

Inwerkingtreding: 16 mei 2020, met uitzondering van:

  • artikels 4 tot 9 (wijziging wet van 2 mei 2007) en artikel 38 (wijziging WVV met betrekking tot elektronische stemming) die op 3 september 2020 in werking treden;
  • Titel 3 ‘Diverse bepalingen’ (art. 43 tot en met art. 239) die in werking treedt op 6 mei 2020.

Artikels 30, 2° en 3°, 32 en 33 zijn voor het eerst van toepassing op het remuneratieverslag dat betrekking heeft op het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.

Het overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgestelde remuneratiebeleid moet ten laatste voor het eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag van het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.

NjW 2020, afl. 423, 439.

  27