Terroristendatabank

KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 2019 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis ‘Het informatiebeheer’ van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt (BS 27 januari 2020)

Inwerkingtreding: 27 januari 2020

NjW 2020, afl. 416, 106.

  41