Mondeling examen voor plaatsvervangende magistraten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 DECEMBER 2019 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer (BS 24 december 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 DECEMBER 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek (BS 24 december 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2020, afl. 414, 22.

  22