Boete voor ontbossing, subsidie voor bebossing

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 28 JUNI 2019 houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing (BS 1 oktober 2019) [subsidie grondwaardeverlies]

Inwerkingtreding: 11 oktober 2019

NjW 2019, afl. 410, 742.

  54