Wapendracht van technische veiligheidsbeambten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (BS 2 augustus 2019)

NjW 2019, afl. 407, 600.

  24