Opleiding personeel civiele bescherming

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten (BS 5 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 15 augustus 2019 (er zijn wel tal van overgangsbepalingen)

NjW 2019, afl. 407, 602.  16