Dublin-procedure in Vreemdelingenwet

WET VAN 8 MEI 2019 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 9 juli 2019)

Inwerkingtreding: 19 juli 2019

NjW 2019, afl. 407, 598.

  37