Werkstraf of een autonome probatiestraf

WET VAN 5 MEI 2019 houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan (BS 28 mei 2019)

Inwerkingtreding: 7 juni 2019

NjW 2019, afl. 405, 510.

  12