Strafverzwaring bij misdaad na wanbedrijf

WET VAN 5 MEI 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft (BS 28 mei 2019)

Inwerkingtreding: 7 juni 2019

NjW 2019, afl. 405, 509.

  26