Asbest in overheidsgebouwen

DECREET VL. PARL. VAN 29 MAART 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (BS 17 april 2019)

NjW 2019, afl. 402, 372.

  13