Infiltreren op internet

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2018 tot uitvoering van artikel 46sexies § 1 lid 2 van het Wetboek van strafvordering (BS 19 november 2018)

Inwerkingtreding: 19 november 2018

NjW 2018, afl. 392, 871.

  50