Dwangsom bij milieumisdrijf

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 7 SEPTEMBER 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS 7 november 2018)

NjW 2018, afl. 392, 869.  52