Elektronische overeenkomsten

WET VAN 20 SEPTEMBER 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg (BS 10 oktober 2018)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 SEPTEMBER 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager (BS 10 oktober 2018)

Inwerkingtreding: 20 oktober 2018


NjW 2018, afl. 390, 782.  85