Wet houdende diverse financiële bepalingen

WET VAN 30 JULI 2018 houdende diverse financiële bepalingen (BS 10 augustus 2018)

Inwerkingtreding: 20 augustus 2018, behalve artikel 111, 3° dat in werking treedt op de door de Koning bepaalde datum en uiterlijk op 1 januari 2020.

Titels III, IV, V en VI bevatten respectievelijk een diverse bepaling, overgangsbepalingen, opheffingsbepalingen en een bepaling met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van deze wet.


NjW 2018, afl. 388, 681.  82