Burgerinfiltratie

WET VAN 22 JULI 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie (BS 7 augustus 2018)

Inwerkingtreding: 17 augustus 2018


NjW 2018, afl. 388, 679.  106