Wet Werklastvermindering Justitie

WET VAN 25 MEI 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (BS 30 mei 2018)

NjW 2018, afl. 386, 573.  63