Diverse bepalingen burgerlijk recht

WET VAN 18 JUNI 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (BS 2 juli 2018)


NjW 2018, afl. 386, 579.  76