Cel gelijke kansen bij FOD Justitie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 FEBRUARI 2018 houdende de oprichting van een cel gelijke kansen (BS 5 juni 2018)

Inwerkingtreding: 1 januari 2018

NjW 2018, afl. 385, 524.  8