Inbeslagneming en verbeurdverklaring

WET VAN 4 FEBRUARI 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 februari 2018)

Inwerkingtreding: 1 juli 2018

NjW 2018, afl. 378, 204.  8