R.v.St. nr. 126.768, 23 december 2003

Raad van State - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid - kennisgeving van de terechtzitting - overmacht - verblijf in buitenland

Van een verzoeker die kiest voor de uitzonderlijke procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid mag worden verwacht dat hij zich dermate organiseert en de nodige schikkingen treft opdat hij kennis kan nemen van de oproeping voor de terechtzitting. Deze verplichting geldt des te meer daar het procedurereglement het niet verschijnen of vertegenwoordigd zijn ter terechtzitting op strenge wijze bestraft. De verzoeker wordt geacht alle implicaties van zijn keuze te kennen. Dat geldt ook indien de verzoeker in personam inleidt en verkiest zich niet te laten bijstaan of vertegenwoordigen. De verzoeker heeft noch in zijn verzoekschrift noch in een begeleidend schrijven een telefoon- of faxnummer meegedeeld waar hij kan worden bereikt. De griffier heeft inlichtingen ingewonnen bij de dienst 1207 van Belgacom en de oproeping gefaxt op het nummer dat overeenkwam met het adres dat werd opgegeven in het verzoekschrift. Hij heeft ook een boodschap ingesproken op de mailbox van het meegedeelde gsm-nummer. Bovendien heeft met toepassing van art. 3 § 1 al. 1 van het procedurereglement kort geding een inspecteur van de lokale politie zich aangeboden aan de door verzoeker in het verzoekschrift aangeduide woonplaats voor de betekening van de oproeping voor de terechtzitting 's anderendaags. De inspecteur heeft de betekening echter niet kunnen uitvoeren vermits verzoeker niet thuis was. Zijn buurvrouw deelde mee dat hij drie weken met vakantie was in Brazilië. Dergelijke omstandigheden kunnen niet als geval van overmacht gelden. De verzoeker moet mitsdien geacht worden behoorlijk op de hoogte te zijn gebracht van de datum en het uur van de terechtzitting.Daar hij niet op de terechtzitting aanwezig was noch werd vertegenwoordigd,wordt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid afgewezen.

R.v.St. nr. 126.768, 23 december 2003, NjW 2004, 445.Berichttitel

Berichtomschrijving
  25