Brussel 18 december 2002

Beslag- en executierecht - collectieve schuldenregeling - gerechtelijke aanzuiveringsregeling - kwijtschelding van schulden - rzs-schulden

Ook sociale zekerheidsschulden, alsmede de bijdrageopslagen en wettelijke verwijlintrest met betrekking tot deze schulden, komen in aanmerking voor kwijtschelding in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, aangezien zij niet opgenomen zijn in de limitatieve lijst van art. 1675/13 § 3 Ger.W.van schulden,waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend. Dit doet geen afbreuk aan het openbareordekarakter van de sociale zekerheidswetgeving.

Brussel 18 december 2002, NjW 2003, 1194.Berichttitel

Berichtomschrijving
  26