Rb. Gent 29 april 2003

1.Gerechtelijke verdeling - vervanging boedelnotaris - rechtsingang - bij dagvaarding of vrijwillige verschijning - eenzijdig verzoekschrift - tegenspraak - horen notaris

2. Notaris - conflict met raadsman van partij - schijn van partijdigheid - vervanging gegrond

1. Een vordering tot vervanging van een boedelnotaris aangesteld in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling, kan in beginsel slechts rechtsgeldig aanhangig worden gemaakt hetzij bij vrijwillige verschijning hetzij bij dagvaarding. Ook een eenzijdig verzoekschrift kan worden toegelaten indien de tegenspraak gegarandeerd is.Het is in elk geval ook noodzakelijk dat de boedelnotaris, wiens vervanging wordt nagestreefd, wordt gehoord.
2. Omdat de boedelnotaris "de eerste rechter" is in een vereffening-verdeling en terzake trouwens een veel ruimere beoordelingsmarge heeft dan de rechtbank die nadien wordt gevat in toepassing van art. 1219 § 2 Ger.W., is het van belang dat hij onpartijdig optreedt. Zelfs een schijn van partijdigheid moet daarom worden vermeden, ook al ligt de oorzaak daarvan niet bij de notaris zelf. Aldus kan op het verzoek tot vervanging van de notaris worden ingegaan wanneer er een ernstig (persoonlijk) conflict bestaat tussen de notaris en de raadsman van een partij.

Rb. Gent 29 april 2003, NjW 2003, nr. 45, 1081.Berichttitel

Berichtomschrijving
  38