Cass. 18 juni 2020

Verkoop consumptiegoederen – niet- conformiteit (dieren) – hiërarchie der remedies – kosteloze herstelling en vervanging – schadevergoeding – herstel door derde

De Wet Consumentenkoop hanteert een strikte hiërarchie der remedies (art. 1649quinquies oud BW). Zo heeft de consument in eerste instantie het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen. Slechts in ondergeschikte orde kan een passende prijsvermindering of ontbinding geëist worden. Aanvullend kan de consument schadevergoeding verkrijgen.
De voorrang van herstelling of vervanging geldt niet enkel voor de consument, maar ook voor de verkoper aan wie de mogelijkheid moet geboden worden om de gebrekkige zaak te remediëren. De appelrechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht door een vergoeding toe te kennen zonder dat hij vaststelt dat de verkoper de mogelijkheid had om het goed zelf kosteloos te herstellen/vervangen noch vaststelt dat deze remedies niet meer mogelijk of onderling abusief waren of de verkoper deze niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast had verricht.
De loutere vaststelling dat het gaat om een levend consumptiegoed waarmee een emotionele band was opgebouwd, leidt niet tot een ander oordeel.

Cass. 18 juni 2020, NjW 2020, afl. 431, 831.

  12