Cass. 9 juni 2020

Bijzonder strafrecht – misdrijven – artikel 328bis Sw. – verspreiding stoffen die de indruk geven gevaarlijk te zijn – spuwen – coronavirus – COVID-19

Uit de tekst van artikel 328bis Strafwetboek en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat dit wanbedrijf het verenigd zijn vereist van de vol- gende constitutieve bestanddelen:
– het verspreiden op om het even welke wijze;
– van stoffen die, zonder op zichzelf een gevaar in te houden, de indruk geven gevaarlijk te zijn;
– en waar de dader weet of moet weten dat hierdoor ernstige gevoelens van vrees kunnen worden teweeggebracht voor een aanslag op personen of op eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten minste twee jaar is gesteld.
Indien stoffen worden verspreid die daadwerkelijk gevaarlijk of schadelijk zijn, is niet artikel 328bis Strafwetboek van toepassing, maar desgevallend een andere strafbaarstelling.

Cass. 9 juni 2020, NjW 2020, afl. 427, 634.

  62