Arbh. Antwerpen (Afd. Antwerpen) 15 april 2020

Aansprakelijkheid bestuurders vennootschap bij faillissement – sociaal misdrijf niet-uitbetalen van loon – moreel bestanddeel reglementair misdrijf

Het niet betalen van het verschuldigde loon, ongeacht de rechtsbron en het niet betalen van het verschuldigde vakantiegeld zijn sociaalrechtelijke misdrijven, respectievelijk strafbaar gesteld bij artikel 162, 1° en 3° van het Sociaal Strafwetboek.
De strafrechtelijke beteugeling van deze sociaalrechtelijke verplichtingen van de werkgever impliceert dat de strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke personen door wie de werkgever-rechtspersoon heeft gehandeld, persoonlijk gehouden zijn tot uitvoering van de verbintenissen van de rechtspersoon op burgerlijk vlak.
Bij misdrijven zoals het niet betalen van het aan de werknemer verschuldigde loon en vakantiegeld, waarvan in de omschrijving geen sprake is van enig opzet of onachtzaamheid, bestaat het moreel bestanddeel uit de volwaardige wil om de materiële handeling of nalatigheid te stellen.
Bij dergelijke misdrijven wordt het bewijs van het moreel bestanddeel beheerst door de techniek van het weerlegbaar vermoeden.
Wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, staat het aan hem om de rechter de gegevens aan te reiken die zijn bewering geloofwaardig kunnen maken.
De loutere verwijzing naar de financiële problemen van de NV als gevolg van het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf maken het bestaan van een rechtvaardigingsgrond echter niet geloofwaardig.

Arbh. Antwerpen (Afd. Antwerpen) 15 april 2020, NjW 2020, afl. 425, 555.

  15