GwH 5 december 2019, nr. 2019/198

Gezinsbijslag – overgangsregeling – stand-still

De overgangsbepalingen die in het kader van de nieuwe gezinsbijslagenregelingen zowel door de Vlaamse als de Waalse decreetgever zijn voorgeschreven, zijn niet in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De standstillverplichting zoals opgenomen in artikel 23 Gw. is niet geschonden door de keuze van de Vlaamse decreetgever voor een overgangsregeling die waarborgt dat kinderen die reeds onder de toepassing van de ‘oude’ regeling vielen, door de invoering van de nieuwe regelgeving geen nadeel ondervinden.

GwH 5 december 2019, nr. 2019/198, NjW 2020, afl. 424, 494.

  16