Cass. 7 mei 2020

Dading – gedogen bouwovertreding – ongeoorloofde oorzaak – nietigheid – geen rechtmatig belang

De oorzaak van een overeenkomst bestaat uit de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen om de overeenkomst te sluiten en die gekend waren of behoorden te zijn aan de andere partij. Zij is ongeoorloofd, wanneer zij strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Een overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak is nietig en kan geen gevolg hebben.

Cass. 7 mei 2020, NjW 2020, afl. 424, 500.

  94