GwH 12 maart 2020, nr. 2020/39

Krakerswet van 18 oktober 2017 – gedeeltelijke vernietiging – ontruimingsbevel procureur des Konings – rechterlijke controle – artikel 442/1 § 2 Sw. – vordering tot uithuiszetting bij eenzijdig verzoekschrift – grondwetsconforme interpretatie

De wettelijke regeling rond het strafrechtelijk ontruimingsbevel van de procureur des Konings vormt een onevenredige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de woning doordat de uitvoering ervan niet noodzakelijk het voorwerp uitmaakt van een voorafgaande controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Artikel 12 van de Krakerswet van 18 oktober 2017 en artikel 442/1 § 2 van het Strafwetboek, in de mate dat deze laatste bepaling het geen gevolg geven aan het ontruimingsbevel strafbaar stelt, worden dan ook vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Op burgerrechtelijk vlak leidt een grondwetsconforme interpretatie ertoe dat de mogelijkheid om een vordering tot uithuiszetting bij eenzijdig verzoekschrift (art. 1344octies Ger.W.) in te leiden zich beperkt tot de gevallen waarin het voor de verzoeker onmogelijk is geweest om de identiteit van zelfs één van de bezetters te achterhalen. Het Hof verduidelijkt tot slot ook dat het bezetten van gebouwen of lokalen van een actieve onderneming in het kader van een collectieve actie, een sociaal conflict of vakbondsonderhandelingen niet bestraft kan worden onder artikel 442/1 § 1 van het Strafwetboek.

GwH 12 maart 2020, nr. 2020/39, NjW 2020, afl. 422, 399.

  21