Cass. 14 maart 2019

Kredietovereenkomst – wederbeleggingsvergoeding – artikel 1907bis BW – contractueel verbod vervroegde terugbetaling krediet

Een contractueel verbod tot vervroegde terugbetaling van een lening op intrest verhindert de toepassing van het dwingende artikel 1907bis BW niet. De beperking uit voornoemd artikel geldt voor elke vergoeding die door de kredietgever wordt gevorderd bij de vervroegde terugbetaling van een geldlening, zelfs wanneer de vervroegde terugbetaling in de leningsovereenkomst werd uitgesloten of pas in een latere fase werd toegestaan.

Cass. 14 maart 2019, NjW 2020, afl. 422, 409.

  23