Brussel 30 juli 2019

Productaansprakelijkheid – aansprakelijkheid leverancier bij gebrek aan kennis omtrent de identiteit van producent – redelijke termijn waarbinnen de leverancier aan aansprakelijkheid kan ontkomen door de identiteit van de producent ter kennis te brengen van de schadelijder

Een verzekeraar die schade vergoed heeft, wenst als gesubrogeerde vergoeding te verkrijgen van de leverancier van een gebrekkig product bij gebrek aan kennis van de identiteit van de producent (een ‘anoniem product’), conform artikel 4 § 2, 1° Wet Productaansprakelijkheid. De leverancier kan echter aan deze subsidiaire aansprakelijkheid ontkomen door binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent ter kennis te brengen van de schadelijder.
De rechter oordeelt dat de redelijke termijn waarbinnen de leverancier de identiteit van de producent ter kennis kan brengen van de schadelijder begint te lopen vanaf het tijdstip waarop de schadelijder met een beroep op de productaansprakelijkheidsbepalingen formeel schadevergoeding eist van de leverancier. Gezien de verzekeraar zich niet baseerde op grond van de productaansprakelijkheid ten aanzien van de leverancier, de leverancier op eigen initiatief de identiteit van de producent meedeelde en de producent in het geschil ten gronde werd betrokken op initiatief van de leverancier, moet de mededeling van de leverancier wel degelijk geacht worden binnen een redelijke termijn te hebben plaatsgevonden.

Brussel 30 juli 2019, NjW 2020, afl. 419, 269.

  16