Cass. 28 juni 2019

Verbintenis – overeenkomst voor onbepaalde duur – eenzijdige opzegging – algemeen rechtsbeginsel – redelijke opzeggingstermijn – schadevergoeding

Een voor onbepaalde duur gesloten overeenkomst kan, in beginsel, door iedere partij te allen tijde worden opgezegd mits een redelijke opzeggingstermijn in acht wordt genomen. Bij ontstentenis van een redelijke termijn moet de schade worden vergoed die de medecontractant lijdt wegens het niet nakomen van deze verplichting.

Cass. 28 juni 2019, NjW 2020, afl. 416, 122.

  36