Cass. 9 september 2019

Handelshuur – opzegging door de huurder bij het verstrijken van elke driejarige periode – dwingende wetsbepaling ter bescherming van de huurder – verlies van contractueel bedongen voordeel – nietigheid

De in artikel 3 lid 3 Handelshuurwet bepaalde mogelijkheid voor de handelshuurder om de lopende huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, is een dwingende wetsbepaling die een bijkomende bescherming van de huurder beoogt en waarvan contractueel niet kan worden afgeweken. Het beding waarbij een huurder, die van deze mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging gebruik maakt, een contractueel bedongen voordeel verliest, houdt een dergelijke verboden afwijking in en is derhalve nietig.

Cass. 9 september 2019, NjW 2020, afl. 414, 39.

  100