Arbh. Gent 12 november 2018

Kort geding – spoedeisendheid – tewerkstelling

De vordering om verder tewerkgesteld te worden kan als spoedeisend worden gekwalificeerd. Indien de werknemer evenwel het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet aannemelijk kan maken moet de vordering als ongegrond worden afgewezen. In casu is de arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd. De vernietiging van de beslissing van de tewerkstellende overheid om tot ontslag over te gaan doet aan het ontslag als dusdanig immers geen afbreuk aangezien de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Arbh. Gent 12 november 2018, NjW 2019, afl. 410, 767.

  42