RvS 28 maart 2019, nr. 244.041

Overheidsopdrachten – miskenning van de Europese bekendmakingsvoorschriften – (geen) belang bij het middel dat gebaseerd is op deze miskenning

Een inschrijver op een overheidsopdracht had, nadat zijn inschrijving substantieel onregelmatig was verklaard en de opdracht aan een ander inschrijver was toegewezen, bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing ingediend. Eén van de opgeworpen middelen was dat de opdracht, waarvan de geraamde waarde de Europese aanbestedingsdrempel had bereikt, ten onrechte niet Europees was bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie maar enkel op nationaal niveau was gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. De Raad van State heeft dit middel wegens afwezigheid van belang afgewezen: de klager had immers – ondanks de gebrekkige bekendmaking – daadwerkelijk ingeschreven op deze opdracht.

RvS 28 maart 2019, nr. 244.041, NjW 2019, afl. 406, 566.

  39