Antwerpen 22 januari 2019

Buitengewoon rechtsmiddel – herroeping gewijsde – onteigening – ontoelaatbaar – machtsafwending – louter privaat belang

Het hof bevestigt zijn eerdere arrest van 1 december 2009 en verklaart het verzoek tot herroeping van gewijsde als ontoelaatbaar. De Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen heeft op grond van een ministerieel besluit waarbij het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Pullaar’ werd goedgekeurd, percelen van verzoekers onteigend. Zij moest hiervoor finaal volgens het eerdere arrest van het hof slechts een onteigeningsvergoeding betalen naar waarde van agrarisch gebied. Eisers in herroeping menen dat POM Antwerpen zich schuldig maakte aan bedrog, misleiding en machtsafwending. Zij zou zich volgens hen verbonden hebben bestemmingswijzigingen te realiseren en onteigeningen door te voeren op de percelen om die vervolgens te verkopen met een opbrengst van 95% wat een buitenproportioneel en louter privaat voordeel zou opleveren voor een private ontwikkelaar. Bovendien zou zij die overeenkomst hebben achtergehouden.
De redenering van de eisers wordt door het hof niet gevolgd om verschillende redenen. De eisers hadden reeds kennis van de overeenkomst tussen POM Antwerpen en de private ontwikkelaar in 2005. Zij hadden de mogelijkheid om beroep in te stellen gesteund op de openbaarheid van bestuur wanneer hen de overeenkomst niet werd bezorgd. Gedurende de verschillende onteigeningsprocedures hadden zij ook de kans om overlegging van de overeenkomst te doen bevelen. Het hof meent bovendien dat niet is bewezen dat de genomen ministeriële besluiten louter private belangen dienden, waardoor er geen sprake kan zijn van machtsafwending.

Antwerpen 22 januari 2019, NjW 2019, afl. 406, 575.

  44