Antwerpen 2 november 2016

Terugbetaling hypothecair krediet na echtscheiding – collectieve schuldenregeling – regres te goeder trouw – wettelijke subrogatie

Indien een schuld door toedoen van één van de hoofdelijk gehouden schuldenaren vervroegd wordt terugbetaald, kan deze schuldenaar zijn regres jegens zijn medeschuldenares pas uitoefenen als de termijn waaronder de schuldenaren zich initieel hadden verbonden is verstreken.
De goede trouw vereist dat de hoofdelijk gehouden schuldenaar die een schuld voldoet dewelke volgens onderling akkoord finaal ten laste van zijn medeschuldenares zal vallen, zijn medeschuldenares daarvan in kennis stelt.
Een voormalige echtgenote kan niet genieten van de gedeeltelijke schuldkwijtschelding die haar gewezen echtgenoot heeft verkregen in het kader van een collectieve schuldenregeling.

Antwerpen 2 november 2016, NjW 2019, afl. 406, 568.

  53