Gent 6 mei 2019

Faillissement – natuurlijke persoon – kwijtschelding (art. XX.173 WER) – drie maanden – vervaltermijn

De termijn van drie maanden, zoals bedoeld in artikel XX.173 §2 WER, moet worden beschouwd als een vervaltermijn. De expliciete vermelding van de vervalsanctie in de wettekst is daarvoor niet noodzakelijk. Anders oordelen zou afbreuk doen aan een duidelijke wettelijke bepaling en zou de afwikkeling van de faillissementsprocedure kunnen vertragen. Dat de aangifte van het faillissement via Regsol is gebeurd door een gevolmachtigde medewerker van Dyzo, die naliet om de kwijtschelding te vragen, is geen verantwoording om de wettelijke bepalingen te negeren, temeer de gefailleerde dit verzoek zelf nog tot drie maanden na de publicatie van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad kon indienen.

Gent 6 mei 2019, NjW 2019, afl. 405, 529.

  172