RvS 29 januari 2019, nr. 243.537

Overheidsopdrachten – uitsluitingscriteria – facultatieve uitsluitingsgronden – kandidaat of inschrijver die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat – verzwijgen van uitsluitingsgrond – miskennen van algemene zorgvuldigheidsplicht – inschrijver terecht uitgesloten

Een inschrijver die zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie bevond, had dit verzwegen bij het indienen van zijn offerte en had bijgevolg evenmin gewaagd van eventueel door hem genomen corrigerende maatregelen. De Raad van State oordeelde dat de inschrijver aldus minstens een algemene zorgvuldigheidsplicht had miskend. In dat licht oordeelde de Raad dat de aanbestedende overheid deze inschrijver terecht de toegang tot de plaatsingsprocedure had ontzegd.

RvS 29 januari 2019, nr. 243.537, NjW 2019, afl. 400, 293.

  40