RvS 29 augustus 2018, nr. 242.231

Overheidsopdrachten – gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – afwezigheid motivering aanbestedende overheid houdende de keuze voor deze uitzonderingsprocedure – deelnemer aan de overheidsopdracht heeft geen belang tot opwerpen van een daarop gebaseerde rechtsmiddel

Een inschrijver die in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een offerte had ingediend, heeft achteraf de keuze voor deze gunningsprocedure aangevochten voor de Raad van State, omdat de aanbestedende overheid niet had aangegeven wat de motieven waren om van deze procedure gebruik te maken. De Raad van State heeft dit middel verworpen omdat de inschrijver niet aangaf op welke wijze of in welke mate hij geschaad werd door het gebrek aan motivering tot aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, procedure waaraan hij overigens zelf had deelgenomen.

RvS 29 augustus 2018, nr. 242.231, NjW 2019, afl. 396, 122.

  34