GwH 7 juni 2018, nr. 2018/66

Planschade – vergoedingsregeling – erfdienstbaarheid van openbaar nut – beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten

De decretale berekeningswijze van de planschadevergoeding aan de hand van de geactualiseerde verwervingswaarde wordt door het Grondwettelijk Hof in overstemming geacht met artikels 10 en 11 Gw. alsook met artikel 1 EAP EVRM. Evenwel valt niet uit te sluiten dat deze berekeningswijze in bepaalde gevallen afbreuk kan doen aan de eigendomsrechten van de betrokken eigenaars. De rechter moet steeds in concreto nagaan of het billijk evenwicht tussen het algemeen belang en de bescherming van het ongestoord eigendomsgenot gegarandeerd wordt.

GwH 7 juni 2018, nr. 2018/66, NjW 2018, afl. 392, 876.

  61