Antwerpen 15 juni 2017

Faillissement VOF - artikel 204 W.Venn. - hoofdelijke aansprakelijkheid - artikel 209 W.Venn. - overdracht van deelneming - artikel 1275 BW - delegatie - novatie

Een gedifferentieerde gehoudenheid van uittredende vennoten van een VOF staat er niet aan in de weg dat de curator zijn vorderingsrecht uitoefent tegen al deze vennoten.
Artikel 204 W.Venn. stelt dat de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap is geschied.
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF bestaat in de aansprakelijkheid tot nakoming van de verbintenissen die door de vennoten werden aangegaan. De schuldvorderingen zelf, geënt op deze verbintenissen, behoren tot het vermogen van de VOF.
Artikel 209 W.Venn. stelt dat onverminderd artikel 38, de overdracht van deelneming, wanneer zij door het vennootschapscontract is toegelaten, slechts kan gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht; zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen die vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan.
Wie een schuld overdraagt, is daardoor zelf niet bevrijd, tenzij de schuldeiser hem ontslaat van de verbintenis. Volgens artikel 1275 BW brengt een delegatie geen schuldvernieuwing teweeg indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan. Schuldvernieuwing wordt niet vermoed en de wil om ze tot stand te brengen moet duidelijk blijken uit de handeling.

Antwerpen 15 juni 2017, NjW 2018, afl. 390, 788.Berichttitel

Berichtomschrijving
  104