GwH 29 maart 2018, nr. 2018/41

Gerechtelijk recht - rechtshulp - juridische tweedelijnsbijstand

De mogelijkheid voor de Ordes van advocaten om in geval van noodzaak in de verplichte inschrijving te voorzien op de lijst van advocaten die juridische tweedelijnsbijstand beoefenen, is een maatregel die relevant is om de doeltreffendheid van de juridische bijstand te waarborgen (art. 508/7 lid 3 Ger.W.).
De doeltreffendheid van de juridische tweedelijnsbijstand is een legitiem doel dat tegemoetkomt aan de verplichting van de wetgever om de juridische bijstand te waarborgen voor diegenen die anders hun fundamenteel recht op toegang tot de rechter niet zouden kunnen uitoefenen (art. 23 lid 3, 2° Gw.).
Aangezien die verplichting enerzijds niet de volledige werktijd van de betrokken advocaten in beslag neemt en anderzijds de verrichte prestaties deels door de Staat worden vergoed, vormt de verplichting geen onevenredige last voor advocaten die gedwongen zouden worden opgenomen op de lijst.

GwH 29 maart 2018, nr. 2018/41, NjW 2018, afl. 389, 737.Berichttitel

Berichtomschrijving
  55