Antwerpen 9 mei 2017

Feitelijke samenwoning - recuperatie betalingen verbouwings- en verbeteringswerken - schenking(sbelofte) - artikel 931 BW - mede-eigendom - verrijking zonder oorzaak - artikel 555 BW

Voor zover een onderhandse overeenkomst waarbij de exclusieve eigenaar verklaart dat haar feitelijk samenwonende partner recht heeft op de helft van het huis een (belofte tot) overdracht inhoudt, zonder dat daarvoor in een prijs is voorzien, moet worden aangenomen dat daarmee een schenkingsbelofte is bedoeld, die evenwel niet voldoet aan de vereisten van artikel 932 BW en artikel 894 BW. Dergelijke onderhandse akte is bovendien absoluut nietig wegens het vormgebrek van artikel 931 BW. Die absolute nietigheid houdt in dat voormelde overeenkomst ook geen gevolg kon kennen in een latere onderhandse overeenkomst waarbij de eigenaar met haar feitelijk samenwonende partner was overeengekomen dat het huis met wederzijdse overeenstemming openbaar zal worden verkocht en de kosten en opbrengsten in de helft zullen worden verdeeld. De ondergeschikte vordering van de partner-niet-eigenaar om de door hem verrichte betalingen in het goed te recupereren op grond van verrijking zonder oorzaak, faalt eveneens, aangezien hij handelde uit vrije wil. Bovendien handelde hij niet belangeloos, aangezien hij met de exclusieve eigenares, en later ook nog samen met zijn hulpbehoevende vader, in het huis heeft gewoond. De meer ondergeschikte vordering op grond van de natrekkingsleer (art. 555 BW) biedt evenmin een uitweg. Artikel 555 BW is niet van toepassing op loutere arbeid van een derde. Bovendien is artikel 555 BW slechts van toepassing op een derde die gebouwd heeft op de grond van iemand anders of op deze grond werken heeft opgericht op zijn eigen kosten en voor zijn eigen rekening, en waarbij het eigendomsconflict door geen enkele wet of overeenkomst tussen beide partijen werd geregeld. In casu bouwde de feitelijk samenwonende partner-nieteigenaar echter in opdracht en voor rekening van de andere partnereigenaar van het onroerend goed.

Antwerpen 9 mei 2017, NjW 2018, afl. 388, 690.Berichttitel

Berichtomschrijving
  90