Antwerpen 25 april 2018

Intoxicatie door een houtbehandelingsmiddel - verbintenis uit onrechtmatige daad - fout - niet-naleving van een wettelijke verplichting - zorgvuldigheidsnorm - productaansprakelijkheid - ontwikkelingsrisico

Voor gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een product volstaat het niet dat de eiser een oorzakelijk verband aantoont tussen het door hem op (correcte) wijze aanwenden van het houtbehandelingsmiddel en de ingeroepen intoxicatie. De eiser moet ook aantonen dat de samenstelling van dit middel op het ogenblik dat het op de markt werd gebracht en door de eiser werd aangekocht, een fout uitmaakte.
De loutere omstandigheid dat het bewuste product een toxische werking had, wat trouwens volgens de handleiding ervan precies de bedoeling was met name de preventieve houtbescherming tegen insecten en verrotting en ingrediënten bevatte die potentieel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, volstaat niet om tot een fout te besluiten.
De verweerders beroepen zich volgens het hof terecht op het ontwikkelingsrisicoverweer, stellende dat in de toenmalige stand van de wetenschap zij zich objectief in de onmogelijkheid bevonden het bestaan van het gebrek in het product te ontdekken. 


Antwerpen 25 april 2018, NjW 2018, afl. 386, 589.Berichttitel

Berichtomschrijving
  51