GwH 25 oktober 2012, nr. 2012/130

Grondwettelijk Hof - beroep tot vernietiging - klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - beroep ingesteld buiten de termijn

In deze zaak werd het beroep strekkende tot vernietiging van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie verworpen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk was wegens laattijdigheid. Een dergelijk beroep moet niet worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden, maar van zestig dagen na de bekendmaking van de betrokken wettelijke norm. Het gaat immers om een akte houdende instemming met een verdrag.

GwH 25 oktober 2012, nr. 2012/130, NjW 2013, nr. 282, 412.Berichttitel

Berichtomschrijving
  23