Vrijheid van vakvereniging. Geschonden door de algemeen verbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten?

Deze bijdrage is gewijd aan de analyse van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 juni 2016 (Geotech Kancev), dat ondanks het belang ervan onderbelicht is gebleven in de literatuur. De auteur bespreekt de overeenkomsten met andere zaken, de beslissing van het Hof en de betekenis ervan voor het collectief overleg. De nadruk ligt op de (negatieve) vrijheid van vakvereniging. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die hoewel het geen betrekking heeft op de vrijheid van vereniging, blijk geeft van soortgelijke betwistingen in verband met de verplichte aansluiting bij pensioen- of gezondheidszorgstelsels.

Cette contribution est consacrée à l’analyse d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 juin 2016 (Geotech Kancev), qui, malgré son importance, n’a pas été suffisamment mis en évidence dans la littérature. L’auteur examine les similitudes avec d’autres affaires, la décision de la Cour et son importance pour la négociation collective. L’accent est mis sur la liberté d’association (négative). L’attention est également attirée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, bien qu’elle ne concerne pas la liberté d’association, fait état de litiges similaires en matière d’affiliation obligatoire à des systèmes de retraite ou de soins de santé.

Isabelle VAN HIEL, “Vrijheid van vakvereniging. Geschonden door de algemeen verbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten?”, NjW 2020, afl. 423, 426-436.

van-hiel-isabelle
Isabelle Van Hiel
  152